Cello by

Giacomo Rivolta
Milan, 1823
“Chittolini”