Violin by

Ferdinand Joseph Homolka
Novy Bydzov, 1837